PROPOSICIÓ NO DE LLEI DEL GRUP  D'IC-V

    El grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya-Verds, d'acord amb allò que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició no de llei.

  Exposició de motius

 L’any 1992 l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló va acordar la instal·lació en el seu municipi d’una central tèrmica de cogeneració que cremaria residus de fusta procedents de les torneries i que amb l’escalfor serviria per a la calefacció i l’aigua calenta de les llars del seu municipi. Aquesta central es gestionaria des d’una empresa mixta participada pel municipi, la Generalitat de Catalunya i l’empresa Estabanell i Pahisa i creada ad hoc.

 Aquest projecte, que es va presentar com a molt “ecològic” en el seu moment, ha presentat diversos punts foscos:

 Les eleccions municipals de 1999 van significar un canvi de l’equip de govern.  L’equip entrant es va trobar amb un dèficit municipal molt important (uns 700 milions de Pta.) que deixava l’Ajuntament en situació de fallida tècnica i amb impossibilitat per encarar noves inversions i, també, amb una central tèrmica que produïa un elevat grau de contaminació i que estava a punt de deixar de funcionar, amb el que això significaria per al sistema de calefaccions i d’aigua calenta dels habitatges de Sant Pere de Torelló.

  Per tal d’encarar el problema, el nou Ajuntament va convocar un concurs per a l’explotació i viabilitat de la central tèrmica, i escollí la que planteja la construcció d’una planta que, a més de cremar fusta, incinera residus industrials banals, la qual cosa ha generat preocupació i veus contràries.  

 Les principals raons del rebuig a aquesta nova planta són:

     Cal tenir en compte, també, que el Govern de la Generalitat té bona part de responsabilitat en les irregularitats existent, entre les quals figuren la situació de desgavell de l’actual tèrmica (a la qual es va donar suport des de l’ICAEN sense assegurar-ne la viabilitat i provocant un fort deute com a conseqüència del seu mal funcionament i en el forat econòmic que ha heretat l’actual Equip de Govern de Sant Pere de Torelló (que el Govern de la Generalitat va tolerar que s’arribés a aquesta situació i que no ha fet gaire res per reconduir-la).

 Per totes aquestes raons, presenta la següent

Proposició no de llei

 El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a:

 1.     No autoritzar la construcció de la nova proposta de central tèrmica projectada per al municipi de Sant Pere de Torelló (Osona).

2.     Donar suport a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló per tal que pugui disposar d’un nou projecte de central que contempli els següents aspectes:

a)   que rebutgi la incineració de residus banals

b)  que estigui dimensionat segons les necessitats del municipi, és a dir, que permeti garantir la calefacció a les famílies del poble.

                   c)  que prioritzi sistemes basats en energies netes i renovables.

 3.     Donar suport econòmic per al desenvolupament del nou projecte plantejat al punt número 2.

  

Palau del Parlament, 19 de juny de 2001

 Bet Font i Montanyà  Joan Boada i Masoliver
Diputada Portaveu

 


Informació: www.valldelges.net
E-mail: valldelges @ valldelges.net

 

PLATAFORMA ANTI-INCINERADORA DE LA VALL DEL GES

Parlament de Catalunya