Proposició no de llei del grup  d'ERC

 

Proposició no de Llei per a la no autorització d'una incineradora de residus generals no recollits selectivament a Sant Pere de Torelló  (Osona)

Exposició de motius

L'Ajuntament de St.Pere de Torelló (Osona) ha adjudicat el servei de generació i distribució de calefacció i aigua calenta del municipi a CESPA-ECyR-EMTE-EPA La proposta d'aquest grup d'empreses, per a satisfer les necessitats plantejades per l'Ajuntament, consisteix en transformar la petita central tèrmica de biomassa existent -i que dóna aigua calenta per canonada a molts veïnats de la vila -, en una central térmica-incineradora que utilitzarà com a combustible els Residus Generals No Recollits Selectivament (Residus Generals de Fabrica). La quantitat mínima que necessitarà aquesta instal·lació és de 120.000 T / Any que seran aportats per l'empresa CESPA.

El Parlament europeu i el Consell de la UE en la directiva relativa a la incineració de residus publicada el 28-1-2000, reconeix els efectes negatius sobre el medi ambient i els riscos per a la salut humana derivats
de la incineració de residus.

La incineració de residus és el principal emissor de dioxines i furans a l'atmosfera (fins un 40% segons l'inventari europeu), dos dels grups de substàncies més t6xiques que es coneixen i altament cancerígens segons l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) de l'OMS. Serveixi com a exemple les emissions a l'atmosfera de les plantes valoritzadores de residus (incineradores) de Montcada i Reixac (50.000 Tn/any) i de Sant Adrià del Besós (300.000 Tn/any), que tot i estar per sota dels límits que marca la legislació, emeten de mitjana mensual 50mglNm3 de CO, 32mglNm3 de HCI, i 14mglNm3 de partícules.

La UE es planteja com a un dels seus objectius reduir considerablement les emissions de metalls, dioxines i furans. Aquestes substàncies s6n compostos químics amb una mitjana de vida molt 1larga i d'eliminació lenta. El cos humà triga entre 4 i 7 anys a metabolitzar tan sols la meitat de la quantitat assimilada. De la mateixa manera, un cop escampades a l'ambient, hi romanen molt de temps i acaben entrant a la cadena tròfica, inicialment per la via dels vegetals que ingereixen els animals de pastura i s'instal·len en els
greixos. La incorporació d'aquestes substàncies al cos humà es produeix fonamentalment a través de l'alimentació, però també per via inhalatòria. 

La posada en marxa d'aquestes polítiques restrictives intenten donar resposta als efectes negatius sobre el medi ambient i les persones que estan generant aquestes substàncies. El principal objectiu de l'administració és garantir la protecció de la salut pública i del medi ambient, per això a les incineradores de residus s'han instal·lat potents filtres per disminuir, no eliminar, les emissions d'aquests components, però el mètode més efectiu per fer-ho és no crear noves incineradores i tancar definitivament les existents.

El procediment d'incinerar residus com a mètode d'eliminació de residus resulta incoherent amb les polítiques de reutilització i reciclatge dels residus, i obstaculitza el desenvolupament d'altres sistemes alternatius de gestió dels residus: reducció en origen, reutilització, i el reciclatge.

En aquest sentit la mateixa comissió de la unió europea (COM96-399final del 30-7-96) planteja al consell de la UE que la valoració dels materials és preferible a la valoració energètica com a mètode d'eliminació dels residus.

Per tot aix6, el Grup d'ERC al Parlament de Catalunya proposa la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

Dur a terme les actuacions necessàries per tal d'aturar el projecte que el grup d'empreses CESPA-ECyR-EMTE-EPA ha presentat per a construir una central tèrmica-incineradora de residus generals no recollits selectivament al terme municipal de Sant Pere de Torelló (Osona) per a la producció de calor i electricitat.

Parlament de Catalunya, 19 de juny de 2001


Informació: www.valldelges.net
E-mail: [email protected]

 

PLATAFORMA ANTI-INCINERADORA DE LA VALL DEL GES

Parlament de Catalunya